Daktela » Partner Program » Zostań Partnerem

Już dziś współpracuj z nami bez ponoszenia kosztów!


Wystarczy wypełnić i przesłać formularz zgłoszeniowy online. Automatycznie otrzymasz dedykowanego Account Managera, który skontaktuje się z Tobą, aby powitać Cię na pokładzie i udzielić Ci wszystkich informacji i odpowiedzi, których możesz potrzebować.


Możesz również skontaktować się z nami bezpośrednio przez e-mail: partners@daktela.com

  Imię i nazwisko: *

  Firma: *

  Strona internetowa firmy: *

  Email: *

  Numer telefonu: *

  Wybierz program partnerski: *


  ZASADY I WARUNKI

  PROGRAM REFERENCYJNY-POLECENIA DAKTELA (OBOWIĄZUJE 31 STYCZNIA 2021)

  Klikając przycisk „dołącz” wyświetlany jako część procesu rejestracji, wyrażasz zgodę na następujące warunki („umowa”) regulujące Twoje zgłoszenie do programu poleceń daktela („program”). W przypadku, gdy daktela s.r.o. akceptuje Twoje zgłoszenie do programu, zgadzasz się, że będą miały zastosowanie następujące warunki. Jeśli zawierasz niniejszą umowę w imieniu firmy lub innego podmiotu prawnego, oświadczasz, że masz upoważnienie do związania takiego podmiotu niniejszymi warunkami i warunki, w którym to przypadku określenia „Ty” lub „Twój” będą odnosić się do takiego podmiotu. Jeśli nie masz takich uprawnień lub nie zgadzasz się z niniejszymi warunkami, nie możesz klikać przycisku „akceptuję” i nie możesz uczestniczyć w programie. „Data wejścia w życie” niniejszej umowy jest datą Twojej akceptacji.

  Niniejsza Umowa „DAKTELA REFERRAL PROGRAM”(„Umowa”) zostaje zawarta z „Datą wejścia w życie” podaną przez Daktela s.r.o. („Spółka”), na podstawie akceptacji niniejszej Umowy o dystrybucji. „Data wejścia w życie” niniejszej umowy jest datą Twojej akceptacji.

  Niniejsza Umowa Polecenia Daktela („Umowa”) zostaje zawarta z „Datą wejścia w życie” podaną przez Daktela s.r.o. („Firma”), na podstawie akceptacji niniejszej Umowy Polecającej. Niniejsza Umowa nie obowiązuje, dopóki Firma nie powiadomi Cię na piśmie (w formie elektronicznej / e-mailem), że zostałeś przyjęty do Programu.

  MAJĄC NA UWADZE, że obie strony chcą zawrzeć tę niewyłączną Umowę, aby ułatwić dystrybucję produktów i usług opartych na technologii PBX i Cloud Communications hostowanych przez firmę Daktela.

  W ZWIĄZKU Z POWYŻSZYM, biorąc pod uwagę wzajemne umowy i oświadczenia oraz z zastrzeżeniem zawartych w nich warunków, strony niniejszej Umowy uzgadniają, co następuje:

  1. Zaangażowanie w charakterze polecającego agenta. Spółka niniejszym angażuje Agenta Polecającego, a Agent Polecający niniejszym przyjmuje to zobowiązanie ze Spółką, na warunkach i z zastrzeżeniem warunków określonych w dalszej części, do działania jako niewyłączny agent w zakresie polecania potencjalnych klientów firmie Daktela s.r.o.
  2. Umowy dotyczące poleceń dla poszczególnych Klientów. Każde polecenie przekazane przez Agenta Polecającego, które zostało zaakceptowane przez Firmę i przekształcone w Klienta, podlega specjalnej Umowie Polecającej Klienta.

  3. Niniejsza Umowa zaczyna obowiązywać z Datą wejścia w życie i trwa przez okres dwunastu miesięcy, chyba że zostanie wypowiedziana wcześniej przez którąkolwiek ze stron zgodnie z warunkami i postanowieniami niniejszej Umowy. Po dwunastu miesiącach niniejsza Umowa będzie automatycznie odnawiana co roku. Poszczególne umowy pośrednie dotyczące poszczególnych klientów („Umowy podrzędne”) pozostają w mocy po rozwiązaniu niniejszej Umowy i pozostają w mocy przez okresy szczególne uzgodnione w każdej Umowie podrzędnej, z zastrzeżeniem postanowienia, że klient Agenta kanału sprzedaży jest nadal aktywnym użytkownikiem hostowanych przez Daktela produktów i usług PBX i technologii komunikacji w chmurze w momencie wygaśnięcia niniejszej Umowy.

  4. Opłata. O ile w konkretnej Umowie pośredniej nie określono innej opłaty za kanał, w zamian za klienta agenta kanału, Spółka zapłaci agentowi polecającemu opłatę za kanał („Opłata agenta polecającego”) w wysokości:

  a) 15% „miesięcznej opłaty licencyjnej”. Wartości procentowe są oparte na „miesięcznej opłacie licencyjnej” faktycznie pobieranej i otrzymywanej przez Firmę od klienta. W żadnym wypadku nie przysługują żadne opłaty poza okresem obowiązywania umowy między firmą Daktela a Klientem.
  b) Opłaty agenta polecającego są wnoszone za aktywny okres obowiązywania umowy o świadczenie usług hostingowych z Klientem.
  c) Opłata agenta polecającego będzie należna i płatna za miesięczną opłatę licencyjną zamówioną przez Klienta, gdy umowa o świadczenie usług hostingowych zostanie po raz pierwszy zawarta przez Klienta i firmę Daktela. W przypadku zamówienia dodatkowych licencji przez istniejącego Klienta kanału dystrybucji w ciągu pierwszych trzech miesięcy opłata agenta stosowana do tych dodatkowych licencji będzie zgodna z tym samym wzorem, co opisano w sekcji 4a. W przypadku anulowania stanowisk w dowolnym momencie, opłata agenta stosowana do wszystkich pozostałych licencji będzie zgodna z tym samym wzorem opisanym w sekcji 4a.

  d) Żadna opłata agenta polecającego nie będzie należna, należna ani płatna z tytułu jakichkolwiek opłat konfiguracyjnych, usług profesjonalnych i prac pomocniczych, opłat lokalnych lub międzymiastowych, opłat telekomunikacyjnych ani innych kwot naliczanych Klientowi przez Firmę.
  e) Wszystkie opłaty agenta polecającego będą należne i płatne na rzecz agenta polecającego w ciągu 30 dni od daty faktycznego otrzymania przez Firmę płatności od Klienta za zamówione miesięczne licencje opłaty, za które należna jest opłata dla agenta sprzedaży. Żadne opłaty agenta handlowego nie będą należne za zaległe lub niezapłacone faktury klientów.

  5. „Miesięczne opłaty licencyjne” oznaczają tylko miesięczne opłaty licencyjne faktycznie pobierane przez Spółkę po odliczeniu wszelkich podatków, opłat zwrotnych, rabatów, zwrotów, taryf i innych opłat nadzwyczajnych.
  6. Specjalne promocje motywacyjne. Firma może od czasu do czasu oferować specjalne promocje motywacyjne swoim Agentom Polecającym. Jako zatwierdzony agent polecający automatycznie kwalifikujesz się do udziału w specjalnych promocjach motywacyjnych. Takie promocje będą podlegać własnym warunkom i mogą wymagać od Ciebie dodatkowych informacji lub działań w celu zakwalifikowania się do konkretnych oferowanych zachęt.

  7. Dyskrecja firmy. Firma ma prawo, według własnego wyłącznego uznania, określić, czy i na jakich warunkach zawrze umowę lub zmodyfikuje istniejącą umowę z potencjalnym klientem oraz czy zaakceptuje, odrzuci lub wypowie dowolną umowę z klientem. Jeżeli Firma odmówi zawarcia umowy z potencjalnym Klientem, Spółka nie będzie miała żadnych zobowiązań wobec Przedstawiciela Przedstawiciela w odniesieniu do takiego Klienta lub jakiejkolwiek umowy z takim Klientem, która nastąpi trzy (3) miesiące po rozwiązaniu niniejszej Umowy.

  8. Obowiązki Stron. Jedynym obowiązkiem Agenta polecającego wynikającym z niniejszej Umowy jest przedstawienie Spółki potencjalnym Klientom telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz, na żądanie Spółki, zorganizowanie spotkania między potencjalnym klientem a Firmą. Firma może ponadto zażądać, aby Agent Polecający uczestniczył w procesie sprzedaży, ale takie uczestnictwo może odbywać się wyłącznie pod kierownictwem wyznaczonego personelu handlowego Spółki. Firma ponosi wyłączną odpowiedzialność za świadczenie i utrzymywanie hostowanej usługi oraz wykonywanie faktur, gromadzenie i funkcje wsparcia dla Klientów.

  9. Relacje między stronami. Agent Polecający będzie działał jako niezależny kontrahent i nie będzie działał jako agent, pracownik, wspólnik ani wspólnik Spółki. Agent Polecający nie jest w żaden sposób upoważniony do wiązania lub zobowiązywania Spółki w jakimkolwiek zakresie.

  10. Zgodność ze wszystkimi przepisami. Agent Polecający będzie świadczył usługi zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami prawa, zasadami i regulacjami.

  11. Wypowiedzenie. Niniejsza Umowa jest automatycznie odnawiana przez dwanaście miesięcy od Daty wejścia w życie, chyba że (i) zostanie wcześniej rozwiązana przez Firmę z przyczyn lub (ii) Agent Polecający zawrze kolejną Umowę Partnera Handlowego ze Spółką lub Umowę Partnera Strategicznego ze Spółką, na piśmie lub elektronicznie, w którym to przypadku niniejsza Umowa automatycznie wygaśnie z dniem wejścia w życie takich kolejnych umów partnerskich. Wypowiedzenie z określonej przyczyny obejmuje między innymi naruszenie poufności lub ujawnienie informacji zastrzeżonych stronom trzecim, w tym bezpośrednim konkurentom Spółki; lub celowe wprowadzenie w błąd lub oszukańcze działania lub oświadczenia Przedstawiciela polecającego dotyczące produktów, usług, cen, warunków lub innych aspektów działalności Spółki skierowane do potencjalnych klientów lub osób trzecich. Wypowiedzenie niniejszej Umowy będzie ograniczone do zaangażowania Agenta Polecającego na mocy niniejszej Umowy; poszczególne umowy podrzędne zawarte na podstawie niniejszej Umowy pozostają w mocy i podlegają warunkom określonej Umowy podrzędnej.

  12. Różne. Niniejsza Umowa i poszczególne umowy podrzędne zawarte na mocy niniejszej Umowy stanowią całość Umowy między Firmą a Przedstawicielem Polecającym i zastępują wszystkie wcześniejsze umowy między stronami, zarówno ustne, jak i pisemne, i mogą być zmieniane jedynie poprzez (i) podpisany na piśmie przez obie strony, (ii) elektroniczna akceptacja przez Agenta Polecającego poprawki do niniejszej Umowy lub (iii) Zawarcie przez Agenta Polecającego kolejnej umowy ze Spółką na piśmie lub elektronicznie, która w szczególności zmienia niniejszą Umowę. W przypadku jakiegokolwiek konfliktu między niniejszą Umową a indywidualną Umową wykonawczą, decydujące znaczenie ma dana Umowa wykonawcza. W celu uniknięcia wątpliwości, jeśli w niniejszej Umowie znajdują się warunki i postanowienia dotyczące tematów, w odniesieniu do których indywidualna Umowa podwykonawcza milczy, takie milczenie nie będzie stanowiło konfliktu, a warunki określone w niniejszej Umowie będą nadrzędne. Niniejsza Umowa podlega i będzie interpretowana zgodnie z prawem Republiki Czeskiej z wyłączeniem norm kolizyjnych. Wszelkie zawiadomienia lub inne komunikaty wymagane lub dozwolone przez którąkolwiek ze stron muszą być przekazane na piśmie osobiście lub pocztą, opłaconą przesyłką pocztową, zaadresowane do drugiej strony na adres podany pod podpisem tej strony w niniejszej Umowie lub na inny adres, na który składa się każda ze stron. wskaże, przekazując drugiej osobie stosowne powiadomienie w taki sam sposób, jak określono powyżej. Wszystkie powiadomienia będą uważane za skuteczne po ich otrzymaniu lub w ciągu dziesięciu (10) dni roboczych po ich wysłaniu, zgodnie z powyższymi postanowieniami. Niniejsza Umowa może zostać sporządzona w egzemplarzach, z których każdy będzie uważany za oryginał, ale wszystkie razem będą stanowić jeden i ten sam dokument. Niniejsza Umowa może zostać zmieniona tylko w formie pisemnej podpisanej przez strony niniejszej Umowy, a przestrzeganie któregokolwiek z postanowień niniejszej Umowy przez stronę niniejszej Umowy może zostać uchylone (ogólnie lub w konkretnym przypadku oraz z mocą wsteczną lub prospektywną) tylko za pisemną zgodą. Jeśli jedno lub więcej postanowień niniejszej Umowy zostanie uznane za niewykonalne na mocy obowiązującego prawa, takie postanowienie lub taka część takiego postanowienia, jaka może być konieczna, zostanie wyłączona z niniejszej Umowy, a pozostała część Umowy będzie interpretowana tak, jakby takie postanowienie zostały w ten sposób wykluczone i będą następnie wykonalne zgodnie z jego warunkami.


  ZASADY I WARUNKI

  PROGRAM „DAKTELA CHANEL PROGRAM” (OBOWIĄZUJE 31 STYCZNIA 2021)

  Klikając przycisk „dołącz” wyświetlany jako część procesu rejestracji, wyrażasz zgodę na następujące warunki („umowa”) regulujące Twoje zgłoszenie do programu kanału daktela („program”). W przypadku, gdy Daktela s.r.o. akceptuje Twoje zgłoszenie do programu, zgadzasz się, że będą obowiązywać poniższe warunki. Jeśli zawierasz niniejszą umowę w imieniu firmy lub innego podmiotu prawnego, oświadczasz, że masz upoważnienie do związania takiego podmiotu niniejszymi warunkami, w którym to przypadku terminy „ty” lub „twoje” będą odnosić się do takich jednostka. Jeśli nie masz takich uprawnień lub nie zgadzasz się z niniejszymi warunkami, nie możesz klikać przycisku „akceptuję” i nie możesz uczestniczyć w programie. „Data wejścia w życie” niniejszej umowy jest datą Twojej akceptacji.

  Niniejsza Umowa „DAKTELA CHANNEL PROGRAM”(„Umowa”) zostaje zawarta z „Datą wejścia w życie” podaną przez Daktela s.r.o. („Spółka”), na podstawie akceptacji niniejszej Umowy o dystrybucji. Niniejsza Umowa nie obowiązuje, dopóki Firma nie powiadomi Cię na piśmie (w formie elektronicznej / e-mailem), że zostałeś przyjęty do Programu.

  MAJĄC NA UWADZE, że obie strony chcą zawrzeć tę Umowę, aby ułatwić dystrybucję produktów i usług opartych na technologii PBX i Cloud Communications hostowanych przez firmę Daktela.

  W ZWIĄZKU Z POWYŻSZYM, biorąc pod uwagę wzajemne umowy i oświadczenia oraz z zastrzeżeniem zawartych w nich warunków, strony niniejszej Umowy uzgadniają, co następuje:

  1. Zaangażowanie jako agenta kanału sprzedaży. Firma niniejszym angażuje Channel Agent, a Channel Agent niniejszym przyjmuje to zobowiązanie ze Spółką, na warunkach i z zastrzeżeniem warunków określonych w dalszej części, do działania jako niewyłączny agent w zakresie sprzedaży hostowanej przez Daktela technologii PBX i Cloud Communications klientom agenta lub perspektywy.
  2. Umowy o kanałach dystrybucji dla poszczególnych Klientów. Każdy Klient dostarczony przez Agenta dystrybucji, który został zaakceptowany przez Firmę jako Klient, podlega specyficznej dla klienta Umowie dystrybucyjnej.

  3. Okres obowiązywania. Niniejsza Umowa zaczyna obowiązywać z datą wejścia w życie i trwa przez okres dwunastu miesięcy, chyba że zostanie wypowiedziana wcześniej przez którąkolwiek ze stron zgodnie z warunkami i postanowieniami niniejszej Umowy. Po dwunastu miesiącach niniejsza Umowa będzie automatycznie odnawiana co roku. Poszczególne umowy pośrednie dotyczące poszczególnych klientów („Umowy podrzędne”) zachowują ważność po rozwiązaniu niniejszej Umowy i pozostają w mocy przez okresy szczególne uzgodnione w każdej Umowie podrzędnej, z zastrzeżeniem postanowienia, że Klient agenta kanału sprzedaży jest nadal aktywnym użytkownikiem hostowanych przez Daktela produktów i usług PBX i technologii komunikacji w chmurze w momencie wygaśnięcia niniejszej Umowy.

  4. Opłata. O ile w konkretnej Umowie pośredniej nie określono innej opłaty, w zamian za Klienta agenta kanału sprzedaży, Spółka zapłaci agentowi dystrybucyjnemu opłatę za („Opłata dla agenta kanału sprzedaży”) w wysokości:

  a) 25% „miesięcznej opłaty licencyjnej”. Wartości procentowe są oparte na „miesięcznej opłacie licencyjnej” faktycznie pobieranej i otrzymywanej przez Firmę od Klienta. W żadnym wypadku nie przysługują żadne opłaty poza okresem obowiązywania umowy między firmą Daktela a Klientem.

  b) Opłaty agenta dystrybucyjnego są wnoszone za aktywny okres obowiązywania umowy o świadczenie usług hostingowych z Klientem.

  c) Opłata dla agenta dystrybucyjnego będzie należna i płatna za miesięczną opłatę licencyjną zamówioną przez Klienta, gdy umowa o świadczenie usług hostingowych zostanie po raz pierwszy zawarta przez klienta i firmę Daktela. W przypadku zamówienia dodatkowych licencji przez istniejącego klienta kanału sprzedaży w ciągu pierwszych trzech miesięcy opłata agenta dystrybucyjnego stosowana do tych dodatkowych licencji będzie zgodna z tym samym wzorem, który opisano w sekcji 4a. W przypadku anulowania stanowisk w dowolnym momencie, opłata agenta dystrybucyjnego stosowana do wszystkich pozostałych licencji będzie zgodna z tym samym wzorem opisanym w sekcji 4a.

  d) Żadna opłata agenta dystrybucyjnego nie będzie należna, należna ani płatna z tytułu jakichkolwiek opłat za rozpoczęcie działalności, usług profesjonalnych i prac pomocniczych, opłat lokalnych lub międzymiastowych, opłat telekomunikacyjnych ani innych kwot naliczanych klientowi przez Firmę.
  e) Wszystkie opłaty agenta handlowego będą należne i płatne na jego rzecz w ciągu 30 dni od daty faktycznego otrzymania przez Spółkę od klienta płatności za zamówione miesięczne opłaty licencyjne, za które należna jest opłata za pośrednictwo w sprzedaży. Żadne opłaty agenta handlowego nie będą należne za zaległe lub niezapłacone faktury klientów.

  5. „Miesięczne opłaty licencyjne” oznaczają tylko miesięczne opłaty licencyjne faktycznie pobierane przez Spółkę po odliczeniu wszelkich podatków, opłat zwrotnych, rabatów, zwrotów, taryf i innych opłat nadzwyczajnych.

  6. Specjalne promocje motywacyjne. Firma może od czasu do czasu oferować swoim agentom dystrybucyjnym specjalne promocje motywacyjne. Jako zatwierdzony agent dystrybucyjny automatycznie kwalifikujesz się do udziału w specjalnych promocjach motywacyjnych.

  7. Dyskrecja firmy. Firma ma prawo, według własnego wyłącznego uznania, zdecydować, czy i na jakich warunkach zawrze umowę lub zmodyfikuje istniejącą umowę z potencjalnym klientem oraz czy zaakceptować, odrzucić lub wypowiedzieć jakąkolwiek umowę z klientem. Jeśli Firma odmówi zawarcia umowy z potencjalnym Klientem, nie będzie miała żadnych zobowiązań wobec Agenta dystrybucyjnego na mocy niniejszej Umowy w odniesieniu do takiego Klienta lub jakiejkolwiek umowy z takim Klientem, która nastąpi trzy (3) miesiące po rozwiązaniu niniejszej Umowy.

  8. Obowiązki Stron. Jedynym obowiązkiem Agenta dystrybucyjnego wynikającym z niniejszej Umowy jest sprzedaż produktów Daktela i zamykanie umów z potencjalnymi Klientami lub kontaktami. Jeśli Firma tego zażąda, zorganizuj również spotkanie pomiędzy potencjalnym Klientem a Firmą. Firma może ponadto zażądać udziału Agenta w procesie posprzedażowym, ale takie uczestnictwo może odbywać się wyłącznie pod kierownictwem wyznaczonego personelu ds. Sprzedaży lub wsparcia Spółki. Firma ponosi wyłączną odpowiedzialność za świadczenie i utrzymywanie hostowanej usługi oraz wykonywanie funkcji rozliczeniowych, gromadzenia i obsługi Klientów.

  9. Relacje między stronami. Agent dystrybucyjny będzie działał jako niezależny kontrahent i nie będzie działał jako agent, pracownik, partner ani wspólnik spółki joint venture. Agent dystrybucyjny nie jest w żaden sposób uprawniony do wiązania lub zobowiązywania Spółki w jakimkolwiek zakresie.

  10. Zgodność ze wszystkimi przepisami. Agent dystrybucyjny będzie świadczył usługi świadczone w ramach niniejszego dokumentu zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi prawami, zasadami i regulacjami.

  11. Wypowiedzenie. Niniejsza Umowa jest automatycznie odnawiana przez dwanaście miesięcy od Daty wejścia w życie, chyba że (i) zostanie rozwiązana wcześniej przez Firmę z przyczyn lub (ii) Agent dystrybucji zawrze kolejną Umowę Partnera Polecającego ze Spółką lub Umowę Partnera Strategicznego ze Spółką, na piśmie lub elektronicznie, w którym to przypadku niniejsza Umowa automatycznie wygaśnie z dniem wejścia w życie takich kolejnych umów partnerskich. Wypowiedzenie z określonej przyczyny obejmuje między innymi naruszenie poufności lub ujawnienie informacji zastrzeżonych stronom trzecim, w tym bezpośrednim konkurentom Spółki; lub celowe wprowadzenie w błąd lub oszukańcze działania lub oświadczenia agenta handlowego dotyczące produktów, usług, cen, warunków lub innych aspektów działalności Spółki skierowane do potencjalnych klientów lub osób trzecich. Wypowiedzenie niniejszej Umowy będzie ograniczone do zobowiązania Agenta dystrybucyjnego na mocy niniejszej Umowy; poszczególne umowy podrzędne zawarte na podstawie niniejszej Umowy pozostają w mocy i podlegają warunkom określonej Umowy podrzędnej.

  12. Różne. Niniejsza Umowa i poszczególne umowy podrzędne zawarte zgodnie z niniejszą Umową stanowią całość Umowy między Firmą a Agentem dystrybucyjnym i zastępują wszystkie wcześniejsze umowy między stronami, zarówno ustne, jak i pisemne, i mogą być zmienione jedynie przez (i) pisemną umowę podpisaną przez obie strony, (ii) elektronicznej akceptacji przez Agenta kanału sprzedaży poprawki do niniejszej Umowy lub (iii) Agent dystrybucyjny zawarł kolejną umowę ze Spółką na piśmie lub elektronicznie, która w szczególności zmienia niniejszą Umowę. W przypadku jakiegokolwiek konfliktu między niniejszą Umową a indywidualną Umową wykonawczą, decydujące znaczenie ma dana Umowa wykonawcza. W celu uniknięcia wątpliwości, jeśli w niniejszej Umowie znajdują się warunki i postanowienia dotyczące tematów, w odniesieniu do których indywidualna Umowa podwykonawcza milczy, takie milczenie nie będzie stanowiło konfliktu, a warunki określone w niniejszej Umowie będą nadrzędne. Niniejsza Umowa podlega i będzie interpretowana zgodnie z prawem Republiki Czeskiej bez względu na normy kolizyjne. Wszelkie zawiadomienia lub inne komunikaty wymagane lub dozwolone przez którąkolwiek ze stron muszą być przekazane na piśmie osobiście lub pocztą, opłaconą przesyłką pocztową, zaadresowane do drugiej strony na adres podany pod podpisem tej strony w niniejszej Umowie lub na inny adres, na który składa się każda ze stron. wskaże, przekazując drugiej osobie stosowne powiadomienie w taki sam sposób, jak określono powyżej. Wszystkie powiadomienia będą uważane za skuteczne po ich otrzymaniu lub w ciągu dziesięciu (10) dni robocze po nadaniu zgodnie z powyższymi postanowieniami. Niniejsza Umowa może zostać sporządzona w egzemplarzach, z których każdy będzie uważany za oryginał, ale wszystkie razem będą stanowić jeden i ten sam dokument. Niniejsza Umowa może zostać zmieniona tylko w formie pisemnej podpisanej przez strony niniejszej Umowy, a przestrzeganie któregokolwiek z postanowień niniejszej Umowy przez stronę niniejszej Umowy może zostać uchylone (ogólnie lub w szczególnym przypadku oraz z mocą wsteczną lub prospektywną) tylko za pisemną zgodą inna impreza. Jeśli jedno lub więcej postanowień niniejszej Umowy zostanie uznane za niewykonalne na mocy obowiązującego prawa, takie postanowienie lub taka część takiego postanowienia, jaka może być konieczna, zostanie wyłączona z niniejszej Umowy, a pozostała część Umowy będzie interpretowana tak, jakby takie postanowienie zostały w ten sposób wykluczone i będą następnie wykonalne zgodnie z jego warunkami.

  Pola oznaczone * są obowiązkowe.

  This site is protected by reCAPTCHA and the Google Polityka prywatności and Warunki korzystania z usług Googleapply.  O NAS

  Daktela contact center to oparte na chmurze rozwiązanie call center z natywną obsługą wielu kanałów komunikacji „OmniChannel” w jednej aplikacji internetowej – telefon, e-mail, helpdesk, Webchat, SMS i sieci społecznościowe.


  KONTAKTY

  Phone number: +420 226 211 245

  Email: partners@daktela.com

   

                         


  Ajánlatkérés

   Név: *

   Cég: *

   Email: *

   Telefonszám: *

   A * -val jelőlt mezők kitöltése kötelező.

   Ezt a weboldalt a reCAPTCHA Google Privacy Policy és Terms of Service védi.